Z nami zawsze przyjdziesz na "Gotowe"

lub zostanie ono dostarczone do Ciebie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

§ I. Wstęp.
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnej strony internetowej 'www.Szybkozamawiam.pl' z siedzibą przy ul.Plac Sikorskiego 3 18-300 Zambrów, zwanej dalej „Szybkozamawiam.pl". Rejestracja w serwisie jest bezpłatna, a korzystanie z serwisu nie jest wiążące, w każdej chwili restaurator lub użytkownik może zaprzestać z korzystania serwisu bez żadnych konsekwencji.

§ II. Definicje.

2.1 Administrator - podmiot, który w imieniu właściciela serwisu beta szybkozamawiam.pl świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników i Restauratorów strony internetowej.

2.2 Gość - osoba niezarejestrowana, osoba korzystająca z usług Serwisu lecz niemogąca dokonywać ocen wybranych lokali.

2.3 Konto - jest to miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika. Za pośrednictwem konta może on wprowadzać dane oraz zarządzać nimi. Użytkownik ma możliwość: zmiany lub usunięcia swoich danych. Każdy Użytkownik posiada Konto.

2.4 Koszyk - aktualny stan zamówienia wraz z kwotą do zapłaty.

2.5 Login - prywatna nazwa Użytkownika lub Restauratora w Serwisie określana podczas rejestracji Konta.

2.6 Logowanie - proces w którym podając login oraz hasło uzyskujemy dostęp do treści indywidualnie dostosowanych do użytkownika.

2.7 Podstrona - strona internetowa będąca własnością Restauratora. Wykorzystywana w sposób ustalony przez Serwis z Restauratorem. Strona na której Restaurator udostępnia swoje dane oraz informacje dotyczące oferowanych przez siebie towarów i usług.

2.8 Restaurator (inaczej Restauracja) - podmiot - osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej współpracująca z Serwisem. Podmiot prowadzący działalność usługową zobowiązany do świadczenia usług zgodnie ze złożonym zamówieniem przez Użytkownika.

2.9 Rejestracja - procedura zakładania konta poprzez odnośnik zarejestruj się. Rejestracja jest obowiązkową procedurą dla Restauratora w celu realizacji zamówienia. Rejestracja jest nieobowiązkową procedurą dla Klienta w celu realizacji zamówienia.

2.10 Regulamin - niniejszy Regulamin działania Serwisu internetowego Szybkozamawiam.pl.

2.11 Strona internetowa/Portal - portal szybkozamawiam.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.szybkozamawiam.pl/"szybkozamawiam.pl. Przedmiotem jej jest prowadzenie bazy Restauratorów przedstawianie użytkownikom Serwisu Oferty oraz przekazywanie Restauratorom zamówienia użytkowników - klientów w celu ich realizacji.

2.12 Świadczenie usługi drogą elektroniczną - zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Jest to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.


2.13 Użytkownik (klient) - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zapoznała się i zaakceptowała warunki Regulaminu. Z kolei dokonała Rejestracji w wyniku, której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do przekazywanych informacji oraz usług świadczonych przez Szybkozamawiam.pl na zasadach określonych w Regulaminie.


§ III. Rejestracja Użytkownika i Restauratora.

4.1 W celu założenia konta które umożliwi składanie Zamówień, stałe monitorowanie jego statusu oraz historii Zamówień dokonuje się rejestracji.

4.2 Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza który umieszczony jest na stronie:http://szybkozamawiam.pl/register

4.3 Rejestracja osoby fizycznej - Użytkownika (Restauratora) dokonywana jest po podaniu danych, adresu e-mail i hasła. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

4.4 Użytkownik i Restaurator mają obowiązek aktualizować niezwłocznie swoje dane po każdej zmianie.

4.5 Zabrania się usuwania przez Użytkownika (Restauratora) danych w trakcie trwania realizacji umowy między Restauratorem i Użytkownikiem.

4.6 Po dokonanej rejestracji Administrator przesyła Użytkownikowi lub Restauratorowi na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie założenia konta wraz z podaniem ustanowionego przez Użytkownika lub Restauratora hasła, za pomocą którego Użytkownik będzie się do niego logował.

4.7 Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

4.8 Dane użytkowników przystępujących do zamawiania w serwisie szybkozamawiam.pl, przekazywane są Restauratorom podczas określonego zamawiania celem finalizacji zamówienia.

4.9 Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych osobowych poprzez wybranie zakładki 'ustawienia konta'.

4.10 Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont.

4.11 Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych szybkozamawiam.pl.

4.12 Przez dokonanie rejestracji w serwisie internetowym szybkozamawiam.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą
z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

4.13 Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.


§ IV. Ogólne warunki korzystania z serwisu.

3.1 Wersja Beta Szybkozamawiam.pl ma na celu udostępnianie usług z testowaniem funkcjonaliści Szybkozamawiam.pl do czasu stworzenia finalnego produktu. Niektóre funkcje i aplikacje mogą być w trakcie zmian.

3.2 Przedmiotem działalności Serwisu jest prowadzenie Bazy Restauratorów (Dostawców), przedstawianie Klientom (użytkownikom) Oferty. Z kolei przekazywanie Restauratorom zamówienia Klientów w celu ich realizacji. Serwis skierowany jest do osób zainteresowanych dostępem przez Internet do ofert restauracji współpracujących z Serwisem oraz do Restauratorów zainteresowanych dostawą swoich wyrobów lub usług do klientów poszukujących konkretnej oferty za pośrednictwem Serwisu.

3.3 Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika/Restauratora urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet.

3.4 Każdy potencjalny Użytkownik Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu z chwilą rejestracji. Po uprzedniej jego akceptacji wyraża tym samym zgodę na wszystkie poniższe warunki i oświadcza, że:
- zgadza się na korzystanie z Szybkozamawiam.pl w wersji beta.
- wyraża wolę do przesyłania uwag z przeprowadzonych testów w zwięzłej, jasnej i rzeczowej formie, z użyciem Formularza kontakt,
- zdaje sobie sprawę, że wersja beta Szybkozamawiam.pl może zawierać poważne usterki, w tym również takie, które mogą prowadzić do utraty danych zawartych w profilu Użytkownika,
- przyjmuje do wiadomości, że w przypadku problemów z wersją beta Szybkozamawiam.pl Administrator może nie być w stanie ich wszystkich rozwiązać,

§ V. Zasady Funkcjonowania serwisu.

5.1 Użytkownik może wyszukać lokale za pomocą kryteriów dostępnych na stronie szybkozamawiam.pl.

5.2 Użytkownik uzyskuje listę lokali Restauratorów. Restauratorzy realizują zamówienia na wskazanym obszarze.

5.3 Użytkownik uzyskuje dostęp do opisu Lokalu Restauratora oraz do menu.

5.4 Zamówienie produktu lub dania następuje przez wybranie odpowiedniej pozycji przez Użytkownika. Pozycja ta następnie pojawia się w ,,Koszyku''. ,,Koszyk'' stanowi informację dotycząca aktualnego stanu zamówienia, ilości dań, produktów, cenę za danie, produkt oraz za każde z zamówionych dań, produktów, opłatę za dostawę, sposób płatności oraz sumę wszystkich pozycji.

5.5 Użytkownik dokonuje płatności w momencie odbioru, wraz z określeniem sposobu płatności.

5.6 Użytkownik nie może łączyć dań z różnych lokali.

5.7 Po prawidłowym złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość
zwrotną zawierającą informacje dotyczące zamówienia.

5.8 Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa tylko po przez bezpośredni kontakt telefoniczny do Restauratora u którego złożono Zamówienie.

5.9 Ceny zamieszczone w Serwisie, są cenami brutto tj., zawierają podatek od towarów i usług VAT.


§ VI. Zamówienia.

6.1 Towary oferowane na Szybkozamawiam.pl umieszczane są przez Restauratorów.

6.2 Szybkozamawiam.pl użycza jedynie technicznych środków potrzebnych do przeprowadzenia procedury zamawiania.

6.3 Zamówienie można złożyć wypełniając Formulaż zamówienia poprzez zalogowanie się na swoje konto.

6.4 Użytkownik dokonuje zakupu towarów oraz płatności korzystając
z ,, Koszyka''.

6.5 Warunkiem złożenia Zamówienia korzystając z ,,Koszyka'' jest:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu,

b) wypełnienie ,,Formularza zamówienia'' znajdującego się na stronie Restauratora.

6.6 Zgłoszenie zamówienia przez konto Użytkownika jest prawnie wiążące.

6.7 Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

6.8 Zamknięcie zamówienia następuje z chwilą akceptacji zamówienia.

6.9 W ,,Formularzu zamówienia'' Użytkownik podaje swoje dane osobowe
w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

6.10 Użytkownik poprzez wypełnienie ,,Formularza zamówienia'' oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym potrzebnym do realizacji zamówienia.

6.11 Użytkownik serwisu, poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez serwis Szybkozamawiam.pl. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas składania Zamówienia są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Użytkownika.

6.12 Poprzez założenie konta Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w profilu konta w celach marketingowych i informacji dotyczących aktualnych zmian w serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie, usuwając konto z serwisu.

6.13 Po wypełnieniu ,,Formularza zamówienia'' Użytkownik ostatecznie akceptuje wybrane towary zgodnie z ich opisem oraz ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.14 W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w określonym terminie,
z uwagi na brak zamówionego towaru lub zamówionej ilości egzemplarzy danego towaru w magazynie Restauratora, Użytkownik jest informowany o stanie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie przez Restauratora.

6.15 Klient ma obowiązek, przed przesłaniem swoich danych sprawdzić, czy wszelkie dostarczone przez niego informacje są zgodne z wyżej wymienionymi warunkami oraz że ich publikacja na Szybkozamawiam.pl na jakiekolwiek roszczenia ze strony Dostawcy.§ VII. Zawarcie umowy.

7.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji zamówienia.

7.2 Restaurator powinien nawiązać kontakt lub dostarczyć zamówienie po zakończeniu zamawiania w czasie podanym przez dostawce w procedurze zamawiania.

7.3 Użytkownik:

7.3.1 Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych za pośrednictwem konta. Posiada możliwość do ich zmiany lub usunięcia konta.

7.3.2 Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. Z kolei korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, przestrzegać aktualnego Regulaminu i wywiązywać się z zawartej umowy.

7.3.3 Restauratorowi zabrania się wykorzystywać Serwis do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami zakłócać funkcjonowanie Serwisu, ingerować w przekaz informacji świadome działanie bądź zaniechanie.

7.3.4 Dokonując zamówienia, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin,
a w szczególności postanowienia o charakterze umownym, regulujące stosunek między Użytkownikiem, Serwisem i Restauratorem.

7.3.5 Dokonanie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnionych w związku z realizacją zamówienia.

7.3.6 Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości korzystania
z Serwisu do czasu uwiarygodnienia danych w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika lub Restauratora.

7.3.7 Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie bądź też rozstrzyga je będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

7.4 Restauratorzy:

7.4.1 Materiały dostarczane przez Restauratora i opublikowane przez serwis lub też samodzielnie zamieszczone przez Restauratora w serwisie nie mogą naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich. Ponadto wskazane powyżej materiały, nie mogą zawierać wirusów lub innych szkodliwych bądź destrukcyjnych mechanizmów, a także nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.4.2 Restaurator ma prawo do wglądu do swoich danych zebranych na Koncie, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji.

7.4.3 Restaurator ma obowiązek podania w formularzu prawdziwych danych, korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, przestrzegania aktualnego Regulaminu, postępowania na podstawie zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

7.4.4 Restaurator ma obowiązek dostarczenia produktów, towarów i usług zgodnie z umową zawartą z Użytkownikiem, nawiązać kontakt lub dostarczyć zamówienie w czasie podanym przez Restauratora w procedurze zamawiania.

7.4.5 Restauratorowi zabrania się wykorzystywać Serwis do prowadzenia niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami działalności, zakłócać funkcjonowanie Serwisu, ingerować w przekaz informacji świadome działanie bądź zaniechanie, wycofania zgłoszonego zamówienia, zerwania umowy zawartej z użytkownikiem bez porozumienia stron.

7.5 Administrator:

7.5.1 Serwis ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, udostępniania ofert wszystkich Restauratorów lub Dostawców współpracujących z Serwisem, zmiany stawek pobieranych za pośrednictwo zamówienia z miesięcznym okresem wypowiedzenia z przyczyn niezależnych od Serwisu, rozwiązać umowę z Restauratorem lub Dostawcą na mocy postanowień zawartych w umowie o współpracy, albo Użytkownikiem na mocy postanowień niniejszego regulaminu.

7.5.2 Serwis ma obowiązek z uwzględnieniem staranności zapewnić poprawne działanie systemu.

7.5.3 Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie z uprzedzeniem, dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych.

7.5.4 Właściciel zastrzega prawo umieszczania na komercyjnych stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach, do zmian w Serwisie, blokady dostępu Użytkowników i Restauratorów po podaniu przyczyny.

7.5.5 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko; błędy techniczne w funkcjonowaniu strony z przyczyn niezależnych od Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług oferowanych przez Restauratorów, za poczynania Restauratorów i Użytkowników niezgodne z prawem, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane.
§ VIII. Prawa Autorskie, ochrona znaku Towarowego, ochrona i przetwarzanie danych Użytkownika, restauratora.

8.1 Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do portalu szybkozamawiam.pl.

8.2 Restauratorzy udostępniający dane poprzez Serwis ponoszą odpowiedzialność za udostępnione dane, także w rozumieniu ochrony własności intelektualnej. Serwis oznajmia, że udostępnione przez Restauratora dane zostały użyte w celach identyfikacyjnych, mogą być chronionymi znakami towarowymi innych przedsiębiorstw.

8.3 Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania dostępnych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.


§ IX. Promocje.

9.1 Promocje udostępnione Użytkownikom są promocjami Restauratorów, ustalonymi przez Restauratora, za których realizację i treść odpowiada Restaurator.

9.2 Restaurator ma obowiązek wywiązywać się z promocji.

9.3 Serwis nie odpowiada za treść i realizację promocji.

9.4 Promocja może być odwołana przez Serwis w każdym czasie.§ X. Usunięcie wpisu/ konta .

10.1 Użytkownik serwisu publikuje w niniejszym serwisie swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Szybkozamawiam.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach serwisu. Niedozwolone jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.

10.2 Szybkozamawiam.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa
w 10.1 przedmiotowego regulaminu, jak również prawo do blokowania konta użytkownika, który w sposób uporczywy i notoryczny łamie postanowienia regulaminu. W przypadku zamieszczenia przez użytkownika wpisu o niedozwolonej treści Szybkozamawiam.pl usunie ww. wpis z serwisu bez obowiązku powiadamiania użytkownika o jego likwidacji.

10.3 Szybkozamawiam.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta, który będzie działać na szkodę serwisu po przez reklamę konkurencyjna, spamming czy używanie słów uznawanych za obelżywe.

10.4 Szybkozamawiam.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zastrzeżenie spamming, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.


§ XI. Odpowiedzialność.

11.1 Szybkozamawiam.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez użytkowników. W przypadku uznania przez szybkozamwiam.pl, że zamieszczony przez użytkownika w serwisie wpis czy też plik narusza chociaż jeden z wyżej wymienionych zastrzeżeń, zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia takiej informacji.

11.2 Szybkozamawiam.pl nie odpowiada za skutki wydarzeń na które nie ma wpływu
i które pozostają poza możliwością jego kontroli, w szczególności: skutki awarii serwera, utraty danych, czasowej niedostępności serwisu, awarie powstałe wskutek działalności wirusów komputerowych oraz awarii powstałych z przyczyn lokali.

11.3 Szybkozamawiam.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia czy też opóźnienia w działaniu serwisu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, nie dostarczenia wiadomości pocztą elektroniczną, braku możliwości wykorzystania danych i inne podobne problemy pojawiające się w wyniku wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania serwisu i jego zawartości.


§ XII. Płatności.12.1. Ceny podane w Serwisie na zamieszczone Produkty są wyrażone w złotych polskich (PLN).12.2. Cena podana przy Produkcie zawiera wszelkie podatki, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według aktualnie obowiązującej stawki. Cena nie zawiera kosztów ewentualnej dostawy, które ponosi Użytkownik. System płatności Serwisu nie zawiera domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.12.3. Cenniki poszczególnych Produktów (w tym usług) mogą być uregulowane w osobnym dokumencie, choć z zasady są zamieszczane na bieżąco w Serwisie.12.4. Płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę dokonywane są za pośrednictwem Systemu PayU, tj. systemu umożliwiającego dokonywanie płatności za pośrednictwem Serwisu payu.pl – internetowego serwisu prowadzonego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 000 000 PLN po adresem www.payu.pl , w ramach jednego lub większej ilości udostępnionych Usługodawcy następujących modułów:
a) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, lub
b) modułu płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych, lub
c) modułu płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.
Regulamin PayU w wersji do pobrania znajduje się pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania12.5. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie siedmiu dni od chwili złożenia Zamówienia. Po upływie powyższego terminu Zamówienie zostanie anulowane.12.6. Usługodawca stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do danych związanych z dokonywanymi transakcjami, z tytułu których Użytkownicy dokonują płatności za pośrednictwem PayU. Wszelkie dane Użytkownika przesyłane Usługodawcy za pośrednictwem Internetu w celu złożenia i realizacji Zamówienia są szyfrowane i chronione za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.12.7. O ile jest istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, opcja taka będzie dostępna w procesie składania Zamówienia. W przypadku wyboru przez Użytkownika wystawienia faktury za kupiony Produkt wyraża on zgodę na przesłanie faktury, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany podczas procesu Zamówienia.

Wybierz spośród ponad 40 Restauracji

Każdy lokal posiada zróżnicowane menu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Pokaż wszystkie restauracje

Dostarczamy również do Biura

Z dowolnego miejsca możesz zamówić jedzenie w serwisie szybkozazamawiam.pl